Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

   T O S K A N A

Fakultativnaposeta Nacionalnom parku

CINQUE TERRE ”

6 DANA – 3 NOĆI / AUTOBUSOM

Paket aranžman: prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Bolonje

                                                                                                                                                   Program putovanja sa cenovnikom br. 4a od 01.04.2018.                                                  

PREUZMI CENOVNIK

 

1. DAN putovanja : BEOGRAD – BOLONJA.

Sastanak grupe u 17.30 h na PARKINGU ŠTARK ARENE,  južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića(ulaz sa autoputa).. Predvidjeno vreme polaska u 18.00 h. Vožnjaautobusom krozHrvatskuiSloveniju sakraćimzadržavanjimaradiodmora.Noćnavožnja.

2. DAN : BOLONJA - MONTEKATINI TERME.

Dolazak u Bolonju - jedan od najzanimljivijih i najlepših gradova Italije, jedini na svetu čiji je centar istorijski grad, grad kolonada, veličanstvenih palata, duge akademske tradicije. Panoramski obilazak: Trg Maggiore, fontana Nettuno, bazilika San Petronio, tornjevi Asineli i Garizenda... Slobodno vreme za individualne aktivnosti, oko 13 časova predviđen polazak za Montekatini Terme. Dolazak u Montekatini terme i smeštaj u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. NOĆENJE.

3. DAN : MONTEKATINI TERME – FIRENCA – MONTEKATINI TERME.

DORUČAK. Fakultativno - celodnevni izlet za Firencu. Razgledanje grada-pešačka tura: Palazzo Medici, Santa Maria del Fiore, Duomo e Battisterio, Basilica della Santissima Annunziata, Basilica Santa Croce, Casa di Dante, Biblioteca Nazionale, Ponte Vecchio…) Slobodno vreme za individualne aktivnosti u gradu umetnosti. Povratak u Montekatini terme u večernjim časovima. NOĆENJE.

4. DAN : MONTEKATINI TERME – SIENA – SAN ĐIMINJANO – MONTEKATINI TERME.

DORUČAK. Celodnevni fakultativni obilazak Toskane - Siena, rodno mesto Svete Katarine - San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio...nestvarni San Gimignano – poznat po brojnim srednjevekovnim tornjevima. Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama ovog prelepog gradića smeštenog u pokrajini Chianti - poznatoj po istoimenom vinu. Povratak u Montekatini terme u večernjim satima.NOĆENJE.

5. DAN :   MONTEKATINI   – CINQUE TERRE – MONTEKATINI - BEOGRAD  

DORUČAK.Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili polazak na fakultativni celodnevni izlet u Nacionalni park Cinque Terre – strm i nepristupačan deo Ligurijske rivijere na obali mora, jedinstven zbog svog spektakularnog položaja u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovito šarenim kućicama, koji je do kraja 19.veka bio potpuno izolovan od ostatka sveta. Danas se do njih stiže odlično organizovanim vozovima, a u letnjem periodu brodićima. Vožnja autobusom duž veličanstvene stenovite obale do La Specia, gde se ukrcavamo na voz kojim stižemo do mesta Riomaggiore – tipičan ligurijski gradić poznat po crkvi i srednjevekovnoj arhitekturi. Nakon toga prolazimo čuvenim parkom ljubavi Via dell` Amore i stižemo do mesta Manarola tipičnog sela ove regije koji je smešten na litici. Nastavak putovanja do mesta Vernazze. Poslednja stanica je Monterosossa al Mare gde posle razgledanja grada ostaje slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe u dogovoreno vreme, ukrcavanje na voz i povratak u La Specia. Polazak za Montekatini po ostatak grupe. Izmedju 20.00 -21.00 h (u zavisnosti od uslova na putu) predvidjen polazak ka Srbiji. Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.

6. DAN : BEOGRAD    

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko podneva (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51, tel/fax +381 11 761 76 60, licenca OTP 1/2010 od 20.01.2010.

Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa: 160-0000000164156-77, PIB 100183496

Polisa za osiguranje garancije putovanja Uniqa neživotno osiguranje br. 13-71599

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica Komercijalne bankeisključivo u agenciji Argus Tours, ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA:Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit  (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u hotelu 3* u Montekatiniju, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (PutnoosiguranjesepreporučujezaulazaknateritorijuzemaljaEU, teputnicisamisnoseodgovornostdauslučaju neobezbedjenogputnogosiguranjailinaosnovuslobodneprocenegraničnihvlasti, budusprečenidauđunateritorijuistih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,obaveznu gradsku komunalnu taksu - za hotele sa 4* - 1,4 € dnevno po osobi, a za hotele sa 3* - 1 € dnevno po osobi,   plaća se na recepciji hotela, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji ,  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  (Milutina Milankovica 134  Beograd)   – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

RezervacijajednokrevetnihsobajeisključivoNAUPIT uz doplatuod45. Dete  do 11,99  godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruje  popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.           

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):IzletFirenca -30odrasli /25deca do 11,99,god,  IzletzaSienuiSanGimignano - 30odrasli /25deca do 11,99,god,Izlet za Cinque Terre  35 odrasli  / 30deca do 11,99,god. (u cenu uključen prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka). Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi  molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče .

Napomena za raspored sedenja :Rasporedsedenjauprevoznomsredstvuodređujesekompjuterskiuzavisnostiodkapacitetaitipaistog

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:San Giorgio 3*, Hotel Internationale 3*,   Hotel Zenith 3* ,  Hotel Maestoso 3*, Hotel Alba 3*, Hotel Terme Prestige 3* Hotel Augustus 3*, Hotel Butterfly 3*,  Hotel Eur 3*, Hotel Marina 3*, Hotel Piccadilly 3*, Hotel Buenos Aires 3*,  Hotel Montebello 3*,  Hotel Miramonti 3*, Golf Hotel Corallo 3* , Giotto&Cavallotti 3*, Giovanna 3*, Innocenti 3*, Park Hotel Moderno, Hotel Raphael 3*,  Hotel La Pia 3*, Hotel San Marco 3*, Hotel Vintage 3*,  Cristallino 4*, Hotel Biondi 4*,  Hotel Royal Palace 4*  i slični …  nalaze se  u Montekatini Termama . Hoteli raspolažu restoranom, i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni. www.sangiorgiomontecatini.comwww.hotelinternationazionalemontecatini.itwww.zenithhotel.it/hotel-in-montecatini-terme/hotels-3-star.phpwww.hotelmaestoso.itwww.hotelalba.orgwww.hoteltermeprestige.comwww.augustus-hotels.it www.hotelbutterflymontecatini.itwww.hotel-eur-montecatini-terme.booked.netwww.hotelmarina.bizwww.piccadillyhotel.comwww.albergobuenosaires.itwww.hotelmontebello.itwww.fabianihotels.com.www.golfhotelcorallo.it    www.hotelcavallotti.it  www.hotelgiovanna.com  www.hotelinnocenti.com    www.parkhotelmoderno.it  www. hotelraphael.hotelscomdined.it  www.lapiahotel.it   www.sanmarco-hotel.it  www.vintage-hotel.it   www. hotelcristallino.it        www.montecatinihotelbiondi.it  www.hotelroyalpalace.it

Napomena za smeštaj:Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će  biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

         

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours,kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Subagent: Kondor tis d.o.o, Gimnazijska 1, 15300 Loznica

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 38115/878-390
+ 38115/878-391
+ 38115/892-776
fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

PRATITE NAS