Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

BERLIN

&

Drezden

sa fakultativnom posetom Potsdamu

ODLOŽENO PLAĆANJE I DO 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE!!!!

 DANA 6 / 3 NOCI – AUTOBUSOM  

   Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

PREUZMITE CENOVNIK

Program putovanja sa cenovnikom br. 9 od 15.09.2017.

1.DAN putovanje: BEOGRAD – BERLIN   

Sastanak grupe u 15.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,  južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića(ulaz sa autoputa).Predvidjeno vreme polaska  u 16.00 časova. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke, Češke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN putovanje:  BERLIN   

Dolazak u Berlin u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Tiergarten park, Dvorac Bellevue, Trg Republike, Parlament, Bradenburtor, Unter den Linden, Alexanderplatz, Dvorac Charlottenburg kao i legendarni Charlie – nekadašnja granična tačka prelaza između Istočnog i Zapadnog Berlina... Smeštaj u hotel (posle 16.00 h prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individulane aktivnosti. NOĆENJE.

3.DAN: – BERLIN –TROPICAL ISLANDS 

DORUČAK. Fakultativni odlazak na „Tropical island“ koji je najveći zatvoreni prostor sa tropskom klimom. Ovaj tematski park smešten u nekadašnjem hangaru za cepeline u kojem su temperature izrazito visoke čak i kada napolju pada sneg. Ovaj objekat sadrži: plaže, bazene, tobogane, tropsku šumu, „Bali“ lagunu, terene za mini golf, kafe barove, restorane, prodavnice. Povratak u Berlin. Slobodno vreme za individualne aktivnosti U večernjim satima organizovan povratak iz centra  u hotel, u odnosu na informacije vodiča.    NOĆENJE.

4.DAN: – BERLIN –POTSDAM -BERLIN 

DORUČAK. Slobodan  dan za individualne aktivnosti  ili fakultativni odlazak na izlet  za Potsdam, branderburšku  prestonicu -  nekada rezidenciju  Pruskih kraljeva a danas mesto poznato po neverovatnoj lepoti pejzaža, parkovima,  kraljevskim palatama i drugim znamenitostima od kojih su mnogi pod zaštitom Uneska.  Povratak u  Berlin. U večernjim satima organizovan povratak  iz centra u hotel, u odnosu na informacije vodiča.      NOĆENJE.

5.DAN: – BERLIN –DREZDEN -BEOGRAD 

DORUČAK. Napuštanje hotela i polazak  za Drezden - jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Polazak za Srbiju  oko 21.00 h.

6.DAN: BEOGRAD 

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA  PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI :

POLASCI Hotel Mardin 4*
                                          23. novembar 169 € PROMO*  159€
                                          07. decembar 169 € PROMO*  159€
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!!!

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

Argus tours D.O.O. – jednočlano, Serbia, 11000 Beograd, Balkanska 51. Agencija za privredne registre br. 1819-2005, Banca Intesa:

 160-0000000164156-77, PIB 100183496, Polisa za osiguranje garancije putovanja Uniqa neživotno osiguranje br. 13-71578

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke- isključivo u agenciji Argus Tours, ili  69   po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u  hotelu 4* u Berlinu,obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (PutnoosiguranjesepreporučujezaulazaknateritorijuzemaljaEU, teputnicisamisnoseodgovornostdauslučaju neobezbedjenogputnogosiguranjailinaosnovuslobodneprocenegraničnihvlasti, budusprečenidauđunateritorijuistih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT  i doplata iznosi 85 .   POPUSTI ZA DECU NA UPIT.Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbijibez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134  Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama)Tropical Island  – 40 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti  u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta), Postdam -20 € Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .

NAPOMENE:U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA: Hotel Mardin  4*  se nalazi u istočnom delu  Berlina u oblasti Hoppegarten, sa centrom Berlina je povezan autobuskom linijom  u konekciji  sa S banom (linija  S 5 kojom se stize do centra Berlina za oko cetrdeset pet minuta) . Sve sobe sa TWC-om ,  TV-om i  mini barom (posebno se placa). Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak – švedski sto –samoposluživanjewww.hotelmardin.com

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, I nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours,kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

   Subagent agencija »Kondor tis« d.o.o

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 38115/878-390
+ 38115/878-391
+ 38115/892-776
fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

PRATITE NAS